موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز
لگو موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

لگو موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

برخی دوره های ما

موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

ویژگی های دوره

 • مدت زمان دوره :20 ساعت
 • سخنرانی7
 • آزمون ها2
 • درصد عبور70
 • حداکثر گرفتن مجدد3
 • مدت زمان دوره :20 ساعت
 • سخنرانی7
 • آزمون ها2
 • درصد عبور70
 • حداکثر گرفتن مجدد3
 • مدت زمان دوره :20 ساعت
 • سخنرانی7
 • آزمون ها2
 • درصد عبور70
 • حداکثر گرفتن مجدد3

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور