موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز
لگو موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

لگو موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

برخی دوره های ما

موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

دوره آموزشی آموزشی

آموزش من

دبیرستان وست مینستر

فارغ التحصیل (۲۰۰۱)

دانشگاه هاروارد

مدرسه بازرگانی هاروارد (۲۰۰۴)

دانشگاه میشیگان

دانشگاه(۲۰۰۶)

دانشگاه هاروارد

بخش طراحی UX / UI (2008)

دانشگاه ییل

بازاریابی کسب و کار (۲۰۱۱)

دانشگاه ییل

UX/UI طراحی (۲۰۱۴)

آموزش من

دانشگاه هاروارد

مدرسه بازرگانی هاروارد (۲۰۰۴)

دانشگاه میشیگان

دانشگاه (۲۰۰۶)

دانشگاه هاروارد

بخش طراحی UX / UI (2008)

تجربه ی من

گوگل

رئیس صنعت

خویش فرما

استاد و مشاور

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور