موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز
لگو موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

لگو موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

برخی دوره های ما

موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

جدول قیمت گذاری

 • پلن پایه

 • 200 تومان ماهانه
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱  ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • حرفه ای

 • 200 تومان ماهانه
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱۰  ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • انحصاری

 • 300 تومان ماهانه
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۵۰ ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • پلن پایه

 • 100 هزار تومان ماهانه
  • یک دوره آنلاین
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱ ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • حرفه ایی

 • 200 هزار تومان ماهانه
  • یک دوره آنلاین
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱۰  ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور